Személyes eszközök
Ön itt áll: Főoldal Tagok Tüskés Anna Ars perennis: Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája, Budapest, 2009. CentrArt Művészettörténeti Műhely: Tanulmányok. Primus Gradus: Tanulmányok, szerk. TÜSKÉS Anna, Budapest, CentrArt Egyesület, 2010.

Ars perennis: Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája, Budapest, 2009. CentrArt Művészettörténeti Műhely: Tanulmányok. Primus Gradus: Tanulmányok, szerk. TÜSKÉS Anna, Budapest, CentrArt Egyesület, 2010.

by Tüskés Anna Utoljára módosítva 2010. 05. 23 23:21
— filed under:

autoreferátum

Ars perennis: Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája, Budapest, 2009. CentrArt Művészettörténeti Műhely: Tanulmányok. Primus Gradus: Tanulmányok (2nd Conference of Young Art Historians, Budapest, 2009; CentrArt Arthistorical Workshop Studies; Primus Gradus Studies), szerk. TÜSKÉS Anna, Budapest, CentrArt Egyesület, 2010.

A CentrArt Egyesület az Entz Géza Alapítvánnyal együttműködve 2009. november 27–29. között megrendezte a Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Tanácstermében. Kezdettől fogva célunk volt az elhangzott előadások publikálása. A kötet első része a konferencia csaknem összes előadásának szerkesztett változatát tartalmazza.

Kötetünk második részét a CentrArt Egyesület műhelyében 2006–2009 között tartott előadások alkotják. Régészek, történészek és művészettörténészek alapkutatásainak friss eredményeit mutatja be ez a fejezet.

A kötet harmadik részében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Művészettörténeti Intézetében 2006-ban Pál Linda és Süle Ágnes Katalin által Primus Gradus címen kezdeményezett, de meghiúsult tanszéki folyóirat első számába készült négy tanulmány kapott helyet.

Kötetünkben több tudományág és tudományos iskola képviselőjének eltérő szemléletű írásait adjuk közre. Úgy véljük, hogy a történettudomány, a művészettörténet és a régészet sajátos megközelítési módjai sokszínű képet adnak a magyar művészettörténeti kutatások aktuális kérdéseiről. A tanulmányok az európai művészet néhány, eddig figyelmen kívül hagyott vagy nem kellő mélységben ismert területét és forrását állítják a középpontba. A tárgyalt témák átfogják a középkortól a 20. századig terjedő időszakot. A tanulmányok túlnyomó többsége új alapkutatásokra épül. Jelentős részük egy-egy művet vagy forrást elemez, de van köztük nagyobb forráscsoportra kiterjedő, átfogó vizsgálat is.

English

This volume of essays is the result of nearly three years of intensive work by the CentrArt Association. Between 2006 and 2009 the Association organised more than thirty lectures, about twenty walks around Budapest, almost a dozen excursions in the surrounding areas and two summer camps. The series of lectures provided an opportunity for young art historians and archaeologists to present their work and research. This series culminated in a conference organised by the Association in collaboration with the Géza Entz Foundation at the Faculty of Philosophy of Eötvös Loránd University, Budapest, in the autumn of 2009. It is on these foundations that the current volume of essays is based. This work focuses solely on the latest research results of the youngest generation of Hungarian art historians in order to foster an open and fair discourse on the actual state of the profession and current problems in related fields.

In the field of Hungarian archaeological and art historical studies, this volume takes a humble seat. However, in addition to a significant contribution to the ever-expanding corpus of studies, this book of essays also offers a rare insight into a workshop of young art historians.

The arrangement in which the material is presented requires a few words of explanation. The volume is divided into three parts according to the occasion during which the papers were presented: (1) the conference on 27–28 November 2009; (2) the lectures at the CentrArt workshops between 2006–2009, and (3) essays that were intended to be published in the eventually failed journal Primus Gradus, initiated by Linda Pál and Ágnes Katalin Süle at the Institute of History of Art at Eötvös Loránd University, Budapest. In general, in each of the three parts the essays are printed in chronological order related to a given topic.

The seventy essays of the volume represent a wide variety of topics and periods. Among these, Romanesque, Gothic and Renaissance art and architecture are particularly well represented. However, analyses of paintings, sculptures and buildings from the Baroque period and the 19-20th centuries also constitute important parts of the volume, expanding the scope of the book to include many key aspects of art history.

Tartalom / Contents

Székely Miklós: Előszó – Preface

Tüskés Anna: Előszó – Foreword

Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája, 2009. november 27–28. Budapest – 2nd Conference of Young Art Historians, Budapest, 27–28 November 2009

 • Bibó István: Köszöntés a Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciáján, 2009. november 27. – Greeting at the 2nd Conference of Young Art Historians, 27th November 2009
 • Mecsi Beatrix: Magyarország egyik legrégibb festészeti emléke. A visegrádi esperesi templom falképtöredékei – One of the earliest paintings in Hungary: Mural fragments from the Visegrád decanal church
 • Raffay Endre: Az esztergomi Szent Adalbert székesegyház és a magyarországi gótika kezdetei – Gate Porta Speciosa in Esztergom: The Beginning of Gothic Art in Hungary
 • Rostás Tibor: Graeco opere – görög modorban I. Szávaszentdemeter és Kaporna 13. századi falképei – Graeco opere I. Frescos in Kaporna and Szávaszentdemeter from the 13th century
 • Weisz Attila: Megjegyzések az újtordai református templom periodizációjához – Observations to the periodisation of the Calvinist church of Újtorda/Turda Nouă
 • Szőke Balázs: Behúzott támpilléres terek és hálóboltozatok az erdélyi gótikában: Nagybaromlaka, Nagysink, Szászújfalu – Räume mit eingezogenen Strebepfeilern und Netzrippengewölben in der siebenbürgischen Gotik: Wurmloch, Großschenk, Neudorf bei Hermannstadt
 • Prajda Katalin: Hölgy a képen. Fra Filippo Lippi Kettős portréja és a firenzei Scolari család – Donna nel ritratto. Il Doppio ritratto di fra Filippo Lippi e la famiglia fiorentina Scolari
 • Gál-Mlakár Zsófia: Verancsics Antal főpapi szertartáskönyvének művelődéstörténeti összefüggései – Art historical considerations on the Liturgical Book of Antal Verancsics
 • N. Kis Tímea: „Olyan Istent...hordoznak a lelkükben, amilyent meg is festettek” Illusztrációk két 16. századi antitrinitárius kiadványban – “They are carrying such a God in their souls as they painted” Illustrations in two 16th century anti-Trinitarian publications
 • Koruhely Nikoletta: Sir Peter Lely: Frances Stuart képmása. A szépség hagyománya a 17. századi angol portréfestészetben – Sir Peter Lely: The Portrait of Frances Stuart. The Tradition of Beauty in 17th century English Portraiture
 • Székely Gábor: Egyház, mezőváros, művészet. A kecskeméti református egyházközség temploma és klenódiumai a 17–18. században – Church, market-town, art: The church and liturgical objects of the Calvinist congregation in Kecskemét from the 17–18th centuries
 • Olbert Mariann: Néhány adalék a budapesti Nagyboldogasszony Magyar Ortodox templom ikonosztázionjának vizsgálatához. Anton Küchelmeister bécsi „császári akadémiai festő” szerepe – The iconostasis of the Dormition of Our Most Holy Lady Hungarian Orthodox Parish Church: The role of the Austrian painter Anton Kuchelmeister
 • Arany Erzsébet: A Koháry család felsőmagyarországi uradalmi építkezéseiről, különös tekintettel a hontszentantali Koháry-Coburg kastély 18. századi építéstörténetére – Contributions to the manorial constructions of the Koháry family in Upper Hungary with special regard to the history of the architecture of the Koháry-Coburg manor-house from Hontszentantal (Svätý Anton/Antol, Slovakia) in the 18th century
 • Tatár Sarolta: A vértesacsai római katolikus templom mennyezetfreskója – The ceiling fresco of the Roman Catholic church of Vértesacsa
 • Mészáros Ágnes: Idő-kép zenekísérettel. Jellemző képtémák és ikonográfiájuk 19. századi képórákon – Depicting time with musical accompaniment: Characteristic themes and their iconography on 19th century picture-clocks
 • Semsey Balázs: Kulturális örökség és/vagy muzeológiai probléma? Beépített templomi berendezések az Iparművészeti Múzeumban – Cultural Heritage and/or a Museological Problem? Built-in Church Furnishings in the Budapest Museum of Applied Arts
 • Tóth Beáta: A kecskeméti városháza stílusa és Lechner Ödön nemzeti formanyelvének korszerű megközelítése – A new approach to the Town Hall of Kecskemét and Lechner’s national architectural style
 • Torma Ágnes: Schmahl Henrik három épülete a mór művészet 19. századi recepciójának tükrében – Three buildings from Henrik Schmahl with respect to the 19th century reception of Moorish art
 • Tüskés Anna: Velencei kútkávák Magyarországon – Venetian Well-Heads in Hungary
 • Tornallyay Éva: Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája – The Architecture of Dezső Zrumeczky: The villas of Cecil Tormay and Ferenc Herczeg
 • Áts Írisz: A Kecskeméti Református Újkollégium építéstörténete (1911–1913) – The History of the Reformed New College of Kecskemét
 • Székely Miklós: Az 1900-as párizsi világkiállítás Bálint Zoltán és Jámbor Lajos által tervezett magyar történelmi pavilonjának és installációinak tervei a párizsi Archives Nationales-ban – Plans of the Hungarian pavilion and installations at the Paris World Exhibition in 1900
 • Süle Ágnes Katalin: Jánszky Béla és a bécsi Első Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar pavilonja – Béla Jánszky und das ungarische Pavillon der „Ersten Internationalen Jagdausstellung Wien 1910“
 • Benkő Zsuzsanna: Céhbeliek, Cenniniek, Spirituálisok. Művésztársaságok a gödöllői művésztelep jegyében – The Guild Members, the Cennini Society and the Spiritual Artists: Artists’ societies as the descendants of the Gödöllő Artists’ Colony
 • Rózsavölgyi Andrea: Delmár Emil műgyűjtő művészettörténeti kapcsolatai – The Private Collector Emil Delmár’s Connection with Art History
 • Ván Hajnalka: Jankay Tibor élete és művészete – The Life and Art of Tibor Jankay
 • Mészáros Zsolt: Hölgyek berettával. Kérdések az 1945 előtti magyar (nő)művészek megítéléséről – Ladies with Berettas: Questions on the assessment of pre-1945 Hungarian female artists
 • Millisits Máté: Kálvin János képi ábrázolásai a Kárpát-medencében az elmúlt száz évben (1909–2009 között) – Depictions of John Calvin in the Carpathian Basin in the past hundred years (1909–2009)
 • Tasnády S. Attila: Mokry Mészáros Dezső az alkalmazott művészetek területén – Dezső Mokry Mészáros in the field of applied arts
 • Zsoldos Emese: „Világos fekete. Az egész világegyetem” Egy Beckett-előadás képeiről – “Light Black. The whole universe”: Pictures of a Beckett-Show
 • Vincze Gabriella: A szöveg és kép viszonya Nádas Péter Valamennyi fény című fényképalbumában – The relationship between text and images in Nádas Péter’s photography book “Some Light”
 • Zombori Mónika: A hiperrealizmus megjelenése Magyarországon a hetvenes-nyolcvanas években – The appearance of hyperrealism in Hungary in the 1970-80s
 • Oltai Kata: Vágyott és kötelező szerep: férjhez menni! Kortárs művészeti stratégiák gender szempontú vizsgálata – Desired and Expected: Get Married! An inquiry of contemporary artistic strategies from a gender aspect
 • Kokas Nikolett: Borz Kovács Sándor élete és munkássága – The Life and Art of Sándor Borz Kovács
 • Körmendy Klára Anna: Szakralitás a kortárs építészetben: a nový dvůri Miasszonyunk ciszterci kolostor és a loppianói Mária Istenanya templom – Il Sacro nell’architettura contemporanea: il monastero cistercense Nostra Signora di Nový Dvůr e il Santuario Maria Theotokos di Loppiano
 • Wesselényi-Garay Andor: Kétdimenziós építészet. Egy építészeti képikonográfia alapjai – Two-dimensional architecture: The basis of architectural iconography

CentrArt Művészettörténeti Műhely, Tanulmányok – CentrArt Arthistorical Workshop, Studies

 • Terei György: Az Árpád-kori Kána falu feltárása – Das arpadenzeitliche Dorf Kána
 • Schmidt Péter: A bécsi Szent István-dóm és a pozsonyi Szent Márton-székesegyház építéstörténeti összehasonlítása – Baugeschichtlicher Vergleich zwischen St. Stephan in Wien und St. Martin in Pressburg
 • Veress Ferenc: Note per un problema storiografico: Savonarola e le arti
 • Tüskés Anna: A pócsi Mária-kegykép kisgrafikai ábrázolásai – Representations of the Mary-icon of Pócs in Engravings
 • Tóth Áron: „Szám- és tértan s az alkalmazott mértan minden ágait magába foglaló magyar kézirat számos színezett ábrával” Az első ismert magyar nyelvű építészeti szakszövegThe first known architectural text in Hungarian
 • Rákossy Anna: Egy forrásértékű inventárium 1778-ból az Esterházy-kincstár „mobilis” darabjairól – Ein Inventar aus dem Jahr 1778 über die „mobilisierten” Kunstwerke der Esterházy-Schatzkammer
 • Simon Kata: A bodrogkeresztúri görög katolikus templom ikonosztázionja – The Iconostasis of the Greek Catholic Church in Bodrogkeresztúr
 • Szerdahelyi Márk: Az esztergomi Károly Ambrus-síremlék Rudnay Sándor hercegprímás levelezésében és a korabeli sajtóban – The sepulchral monument of Archbishop Károly Ambrus in Esztergom in light of the correspondence of Archbishop Sándor Rudnay and articles in contemporary press
 • Székely Miklós: Az 1878-as párizsi világkiállítás osztrák-magyar pavilonja – The representation of Austria-Hungary at the 1878 Paris World Exhibition
 • Wesselényi-Garai Andor: Építészet és kontextusváltás – Architecture and a shift in context

Primus Gradus

 • Jankovics Norbert: A tarnaszentmáriai templom kőfaragványai – The Stone Ornaments of the Church of Tarnaszentmária
 • Jakab Péter: Tommaso Redi Kapisztrán Szent János-oltárképe a firenzei San Salvatore al Monte-templomban – La tela di “San Giovanni da Capestrano” di Tommaso Redi, nella Chiesa San Salvatore al Monte a Firenze
 • Büki Barbara: A Bakáts-téri templom falképeiről – Über die Wandbilder der Kirche am Bakáts Platz
 • Tóth Károly: „…nem is tehet másként jóízlésű művészember!” Tornyai János helyzetértékelése 1907 szeptemberében. Egy újonnan előkerült Tornyai-levél – “A styled painter cannot do anything else…” Commentaries on an unknown letter from János Tornyai (1907)

Személy- és helységnévmutató – Index

A kötet szerzői – About the Authors

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek